Zaključci o opunomoćenim predstavnicima – Prava stvar